classicstudio.marliss-joss

back

Play Audio_Live Recordings

titles: "marliss-joss-musik\andante\J.Ch.F.Bach"

J.ch.F.Bach
andante_m-joss
aus Konzert in der Wasserkirche Zuerich

titles: "marliss-joss-musik\allegro-assai\J.Ch.Bach"

J.Ch.Bach
allegro-assai_m-joss
Floete-Cembalo Wasserkirche Zuerich

titles: "marliss-joss-musik\solo fuer Querfloete"

C.Ph.E.Bach
Solo Poco adagip-Allegro
Wasserkirche Zuerich_Live-Aufnahme
Solo Querfloete marliss joss

titles: "marliss-joss-musik\Largo e Dolce_J.S.Bach"

J.S.Bach
hmoll_largo-e-dolce_m-joss
aus Konzert in der Wasserkirche Zuerich
Floete-Cembalo

titles: "marliss-joss-musik\ Presto_J.S.Bach"

J.S.Bach
h-moll__presto_m-joss
Floete-Cembalo Wasserkirche Zuerich

titles: "marliss-joss-musik\allegro con spirito\J.Ch.F.Bach"

von J.Chr.F.Bach
1.Satz: Allegro con spirito_ D-dur
Floete-Cembalo (Merzdorf)_LIVE

titles: "marliss-joss-musik\andante\J.Ch.F.Bach"

von J.Chr.F.Bach
2.Satz: Andante D-dur
Floete-Cembalo(Merzdorf)_LIVE

titles: "marliss-joss-musik\Rondo Scherzo\J.Ch.F.Bach"

von J.Chr.F.Bach
3.Satz:Rondo Scherzo_D-dur
Floete-Cembalo (Merzdorf)_LIVE

titles: "marliss-joss-musik\andante-grazioso\J.Ch.Bach"

Johann Christian Bach
andante-grazioso
Floete-Cembalo (Merzdorf)_LIVE